Ordensregler

HJORTESPRINGSKOLLEGIET

Ordensregler

§1 Ro og orden

Samtlige kollegianere har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Enhver kollegianer er pligtig til at efterkomme de forskrifter, der i denne henseende måtte blive givet af beboerrådet, kollegiets bestyrelse eller dennes bemyndigelse. Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver kollegianer hæfter for sine gæsters adfærd på kollegiet.

Kollegianerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den frie udfoldelse, som hensynet til det fælles liv på kollegiet gør nødvendig.

Det forventes, at du udviser en hensynsfuld adfærd over for dine medkollegianere, ejendommen, ansatte, administrator eller andre som lovligt færdes på ejendommen.

Læse- og nattero for de øvrige kollegianere skal respekteres, især når private sammenkomster arrangeres. Musik må ikke spilles med stor styrke og åbne døre og vinduer.

Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri på andre tidspunkter end tidsrummet d 27. december til og med 1. januar. Jvf. dansk lovgivning.

Det er ikke tilladt at være i besiddelse af – eller indtage narkotika på kollegiets matrikel.

§1, stk. 2 Brug af sociale medier

Der skal holdes en pæn og respektfuld tone på sociale medier associeret med Hjortespringkollegiet. Ingen personer må tiltales eller omtales nedladende på nogen måde. Klager over dårlig tone på de sociale medier associeret med Hjortespringkollegiet behandles af kollegielederen og Forretningsudvalget.

Mindst to medlemmer af Forretningsudvalget skal være blandt administratorerne på kollegiets Facebookside. Administratorerne har ansvaret for at overholde §1, stk. 2 i ordensreglementet for Hjortespringkollegiet. Alle administratorer for kollegiets facebookside skal være beboere på kollegiet.

§2 Cykler

Cykler og knallerter skal henstilles i de stativer og lokaler, som er opstillet hertil.

§3 Husdyr

Der må ikke holdes husdyr på kollegiet. Fisk og fugle er dog tilladt.

§4 Lejerens brug

Kollegianeren er pligtig til at erstatte al skade, som vedkommende ved vanrøgt, forsømmelse eller på anden måde forvolder på det lejede. Dette være sig både på værelset og det dertil knyttede inventar, som på det til kollegiet tilhørende fællesareal (køkkener, bar, vaskeri mm.)

Det påhviler enhver kollegianer samt dennes gæster at overholde de til enhver tid gældende regler for benyttelse af kollegiets fælles lokaler samt i øvrigt at medvirke til ordens opretholdelse i alle lokaler, der tjener til fælles brug.

Det er ikke tilladt at opbevare ting på gangarealer. Efterladte effekter på fællesarealer vil uden varsel blive bortskaffet for beboerens regning.

Da hvert afsnits kollegianere hæfter solidarisk for det til afsnittets køkken hørende inventar, er det enhver kollegianers pligt at behandle de effekter, som tilhører kollegiet, omhyggeligt samt at medvirke til, at intet fjernes fra køkkenet.

Ønsker du at foretage ændringer af boligen skal du først tale med ejendomskontoret.

§ 5 Benyttelse

Det lejede må alene bebos af een person.

§ 6 Fremleje – udlån

Fremleje eller udlån af værelset kan kun ske, såfremt fremlejetager eller låntager kan godkendes af DAB, dog højest for en periode af ½ år. Fremleje kan kun ske til studerende.

Kollegianeren kan ikke ved at fremleje eller udlåne boligen frigøre sig for sine forpligtelser i henhold til den oprettede lejekontrakt.

§ 7 Adgang til det lejede

Lejeren er forpligtet til at give kollegiets bestyrelse, udlejer, ansatte og repræsentanter for disse adgang til det lejede, når forholdene kræver det.

§ 8 Forsikring

Kollegiet påtager sig intet ansvar for kollegianernes person eller ejendele. Kollegianeren må derfor selv sørge for at forsikre person og indbo.

§ 10 Overtrædelse af ordensreglement

Ved en kollegianers overtrædelse af disse ordensregler kan vedkommende tildeles en henstilling eller en påmindelse.

I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af ordensreglerne, herunder ved udvisning af adfærd til gene for medkollegianere, ansatte, administrator eller andre med lovlig adgang på kollegiet, kan administrator ophæve lejemålet til øjeblikkelig fraflytning eller lejemålet kan gøres betinget af beboerklagenævnet.

Enhver kollegianer modtager ved indflytning på kollegiet en kopi af disse regler.

§ 10 Fraflytning

Ingen kollegianer kan forblive fastboende på kollegiet mere end 30 dage efter endt uddannelse. Dispensation herfor kan dog gives ved studieskift, samt hvis man efter endt uddannelse starter på en overbygning til det afsluttede studie (eks. HA.-> Cand.merc.). Dispensation kræver fornyet ansøgning mærket ”studieskift” til kollegiets bestyrelse (ansøgningsudvalget). Uddannelse udover kandidatgrad eller tilsvarende er dog på ingen måde berettiget til dispensation.

Man er som kollegianer pligtig til uopfordret at meddele ejendomskontoret, at man har færdiggjort sin uddannelse eller skifter til anden uddannelse.

Ejendomskontoret kan til enhver tid kræve at få forelagt dokumentation for studieaktivitet og af eventuel studieskift.

Kollegianeren alene er ansvarlig for sit værelse og dettes inventar og er derfor pligtig til at erstatte enhver skade, som ikke kan tilskrives normal slitage.

§ 11 Godkendelse – ændring af regler

Disse regler er udfærdiget af kollegiets bestyrelse. Udkast til eventuelle ændringer heri til nye ordensregler udarbejdes af beboerrådet, og skal for at have gyldighed godkendes af beboerne og kollegiets bestyrelse.

§ 12 Ikrafttrædelse

Reglerne er gældende fra april 2018.